Call Us: +91-9799050299 Call us

Pushkar Tour Packages

Colorful Rajasthan
Duration : 10 Nights / 11 Days

Destinations covered : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - pushkar - Jaipur - Agra

pushkar cattle fair
Duration : 14 Nights/ 15 Days

Destinations Covered : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi

Pushkar fair with Nepal tour
Duration : 13 Days - 12 Nights

Destinations Covered : New Delhi – Mandawa – Pushkar – Jaipur – Agra – Katmandu – Pokhara.

Golden triangle tour with pushkar
Duration : 7 Nights / 8 Days

Destinations Covered : Delhi - Agra - Jaipur -Pushkar - Delhi

Pushkar Fair Taj Tiger
Duration : 10 Days / 09 Nights

Destinations Covered : New Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Pushkar - New Delhi.

Royal Rajasthan tour
Duration : 13 nights / 14 Days

Destinations Covered : New Delhi - Shekhawati - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur Mount abu - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi.

Pushkar fair tour
Duration : 11 Nights / 12 Days

Destination Covered : Delhi (2 nights) - Agra (1 night) - Jaipur (2 nights ) - Pushkar ( 03 nights) - Udaipur (02 nights ) - Delhi.

Taj Mahal with Pushkar tour
Duration : 07 Nights / 08 Days

Destinations Covered : Delhi - Jaipur - Pushkar - Agra - Delhi.

Pushkar camel fair tour
Duration : 17 Nights / 18 Days

Destination Covered : Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Bharatpur - Sikri - Agra - Delhi.

Pushkar fair with best of north india
Duration : 12 nights / 13 Days

Destination Covered : Delhi - Samode - Pushkar - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi